Van toepassing op al onze diensten en producten.

TEQQED Algemene voorwaarden

Versie 1.0.1

TEQQED ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

2. TEQQED HOSTING ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

3. TEQQED APPLICATIE ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

4. WEBDESIGN ALGEMEEN……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

5. TEQQED AANVULLENDE PRODUCTEN ………………………………………………………………………………………………………………… 6

6. DERDEN PRODUCTEN ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

7. AFLEVERING …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

8. PRIJZEN/BETALINGEN …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN …………………………………………………………………………………………………………… 11

10. TEQQED SCRUM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Algemene Voorwaarden TEQQED

Belangrijk: na opdrachtbevestiging dient aan te leveren content binnen 10 werkdagen volledig en overzichtelijk aangeleverd te zijn aan TEQQED. Dit om te voorkomen dat projecten niet tijdig kunnen worden opgeleverd.

Pagina 1

1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of

(af)leveringen van TEQQED en overeenkomsten en/of overige

rechtsbetrekkingen tussen TEQQED en Opdrachtgever, de daaruit

voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende

werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke,

mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen.

1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn

niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of

andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten

behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de

hand gewezen door TEQQED, tenzij deze door TEQQED uitdrukkelijk

schriftelijk zijn aanvaard.

1.1.3 De Algemene Voorwaarden TEQQED zijn gedeponeerd bij de Kamer

van Koophandel Leeuwarden onder nummers:

– TEQQED KVK 53323394

1.1.4 TEQQED is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in

de Algemene Voorwaarden TEQQED aan te brengen. De gewijzigde

Algemene Voorwaarden TEQQED zullen verder van toepassing zijn,

tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na

dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

1.1.5 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene

Voorwaarden TEQQED en/of de tussen TEQQED en Opdrachtgever

gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk

door TEQQED zijn vastgelegd.

1.1.6 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of

ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk

gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met

TEQQED gesloten overeenkomst.

1.1.7 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben

uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en

strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen

artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities

1.2.1 In de Algemene Voorwaarden TEQQED worden onder meer de

navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven.

Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud

hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden:

Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer

begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden,

licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige

voorwaarden.

1.2.3 Applicatie:

Product in de vorm van een programma dat een bepaalde

toepassing biedt aan de gebruiker.

1.2.4 Back-up:

Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden.

1.2.5 Colocated Hosting:

Door TEQQED geleverde Hosting op server(s) in eigendom van

Opdrachtgever.

1.2.6 Cursussen:

Onder Cursussen worden eveneens opleidingen, trainingen e.d.

verstaan.

1.2.7 Derden Producten:

Alle door TEQQED verstrekte producten en diensten, de daaruit

voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende

werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan

eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële

eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij TEQQED

berusten.

1.2.8 TEQQED:

TEQQED en diens rechtsopvolgers dan wel een aan TEQQED

verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met

Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden TEQQED van

toepassing heeft verklaard.

1.2.9 TEQQED Producten:

Alle door TEQQED verstrekte producten en diensten, zoals

Applicatie(s), niet zijnde opensoure Applicaties en Hosting, de

daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee

samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van

derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten,

industriële eigendomsrechten en andere rechten bij TEQQED

berusten.

1.2.10 Fixed Price:

Zoals nader omschreven in artikel 8.3.

1.2.11 Fouten:

Zoals nader omschreven in artikel 7.6.

1.2.12 Garantie:

Zoals nader omschreven in artikel 7.8.

1.2.13 Hosting:

Een Product dat bestaat uit het ontwikkelen, hosten, Onderhouden

en/of Supporten van Producten en/of de website van

Opdrachtgever. Onder Hosting wordt mede verstaan Colocated

Hosting.

1.2.14 Identificatiegegevens:

Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere

codes.

1.2.15 Nacalculatie:

Zoals nader omschreven in artikel 8.4.

1.2.16 Objectcode:

De computerprogrammeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De

Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer,

echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.

1.2.17 Onderhoud:

Zoals nader omschreven inartikel 5.1.3.

1.2.18 Opdrachtgever:

Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van

Producten.

1.2.19 Procesdata:

De binnen de Hosting door Opdrachtgever ingevoerde gegevens

en/of de door derden ingevoerde gegevens.

1.2.20 Producten:

Alle door TEQQED verstrekte TEQQED Producten en/of Derden

Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee

samenhangende werkzaamheden. Applicatie en Hosting vallen

onder Producten.

1.2.21 Sourcecode:

De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in

een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van

gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecodesysteemdocumentatie,

opmerkingen en procedurele codes. De

Sourcecode omvat niet de Objectcode.

1.2.22 Support:

Zoals nader omschreven in artikel 5.1.4.

1.2.23 Voorschot:

Zoals nader omschreven in artikel 8.5.

1.2.24 Werkdagen:

Normale Nederlandse werktijden (8.30-17.30) en dagen (maandag

t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3 Bevestiging

1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen

van welke aard dan ook van werknemers van TEQQED zijn uitsluitend

rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde

vertegenwoordigers van TEQQED.

1.4 Aanbiedingen

1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk

uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.4.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte

gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.

1.4.3 Indien bij een aanbieding de levering van de Sourcecode of

Objectcode is begrepen, krijgt Opdrachtgever pas bij aflevering of

acceptatie toegang c.q. beschikking over deze Sourcecode of

Objectcode.

Pagina 2

1.5 Overeenkomsten

1.5.1 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch

bindend document door TEQQED wordt opgestuurd aan

Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend

te retourneren aan TEQQED, aanvaardt Opdrachtgever door betaling

van de vergoedingen aan TEQQED de inhoud van dit document en de

Algemene Voorwaarden TEQQED.

1.5.2 Een overeenkomst tussen TEQQED en Opdrachtgever waarvoor geen

nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een

duur van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een

Product, zoals doch niet beperkt tot Onderhoud en Support,

waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien

deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt

voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur

van 1 (één) jaar.

1.5.3 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.2,

vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 40

(veertig) dagen voor het verstrijken van de duur van de

overeenkomst door de wederpartij is ontvangen.

1.5.4 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van

een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel

of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook

na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke

blijft haar verplichtingen na te komen.

1.5.5 TEQQED heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en

zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke

verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of

gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien

Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van

Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot

wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement

of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel

Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of

surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s

onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten

behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In

deze gevallen is elke vordering van TEQQED op Opdrachtgever direct

en volledig opeisbaar.

1.5.6 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan

Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen,

onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen

die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van

de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen

omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.6 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.6.1 Alle opdrachten worden door TEQQED uitgevoerd op basis van de

door Opdrachtgever aan TEQQED kenbaar gemaakte gegevens,

informatie, wensen en/of eisen.

1.6.2 Opdrachtgever zal TEQQED alle medewerking verlenen en steeds

tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst,

nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie

verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze

gegevens en/of overige informatie. Indien voor de uitvoering van de

overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of

eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter

beschikking van TEQQED staan, of indien Opdrachtgever op andere

wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft TEQQED in ieder

geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst

of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft

TEQQED het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn

gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.6.3 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten

voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie,

wensen en/of eisen, zal TEQQED te allen tijde gerechtigd zijn, in

overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe

omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te

beëindigen.

1.6.4 Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere

wijzigingen aanbrengt in de Producten (na daartoe eerst de vereiste

schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van TEQQED, zoals

nader uiteengezet in artikel 3.1.4), is Opdrachtgever verplicht deze

aanpassingen onverwijld aan TEQQED mede te delen in de gevallen

dat TEQQED Onderhoud, Support dan wel indien Opdrachtgever op

enige wijze toegang heeft gekregen tot Producten voor aflevering,

of andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever

verstrekte Producten.

1.6.5 Ingeval TEQQED activiteiten verricht op locatie anders dan zijn eigen,

zal Opdrachtgever kosteloos voor de door TEQQED in redelijkheid

gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en

telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

1.7 Medewerkers TEQQED

1.7.1 Partijen zullen de Medewerkers van de andere Partij binnen 24

maanden na het einde van de samenwerking met Medewerker niet

direct of indirect benaderen met het oogmerk een Medewerker van

de andere Partij op enige wijze, direct danwel indirect te

contracteren binnen of buiten dienstverband, tegen betaling of om

niet, voor zichzelf danwel voor een derde partij, danwel te bewegen

zijn verband met de andere Partij te verbreken, tenzij met

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partij waar de

betreffende Medewerker werkzaam is. Deze toestemming zal niet

worden onthouden indien die Partij aan de andere Partij een

redelijke vergoeding voldoet. Ingeval van schending van dit artikel,

verbeurt de overtredende partij, naast het recht op eventuele

schadevergoeding, een direct opeisbare en niet voor rechtelijke

matiging vatbare boete ad €40.000,– per overtreding en € 2.000,–

per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, ten

behoeve van de andere partij, onverminderd het recht van TEQQED

om volledige schadevergoeding te vorderen. Zulks onverminderd

het recht om de overeenkomst te ontbinden.

1.8 Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.8.1 TEQQED en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot

geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars

organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen

kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten

behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie

mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen

gesloten overeenkomst.

1.8.2 TEQQED is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of

diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend

alsmede screenshots van deze Producten op de TEQQED website

en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter

informatie beschikbaar te stellen en/of te gebruiken in reclameuitingen.

1.8.3 Opdrachtgever en zijn cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf)

maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst

geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere

gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van TEQQED,

behoudens schriftelijke toestemming van TEQQED. Opdrachtgever

dient ervoor zorg te dragen dat zijn cliënten aan voornoemde

verplichting zullen voldoen.

1.8.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1, is Opdrachtgever

zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van

Euro 2.000,- (tweeduizend) per overtreding verschuldigd,

onverminderd het recht van TEQQED om vergoeding van de volledig

geleden schade te eisen.

1.9 Aansprakelijkheid

1.9.1 De totale aansprakelijkheid van TEQQED zal, met inachtneming van

artikel 1.9.2 en 1.9.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe

schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die

overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum

van Euro 2.000,- (tweeduizend), waarbij een reeks

van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.9.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat,

met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid

van TEQQED vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de

bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief

BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan TEQQED op

basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar

waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van

Euro 2.000,- (tweeduizend).

1.9.3 TEQQED heeft zich ter zake van schade verzekerd. TEQQED is in ieder

geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere

schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de

met TEQQED gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan

ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op

Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze

verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd

met TEQQED’s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste

roekeloosheid.

1.9.4 De totale aansprakelijkheid van TEQQED voor schade door dood of

lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro

5.000,- (vijfduizend), waarbij een reeks van

samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.9.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de

oorzaak en de omvang van de schade;

b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking

van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze

kosten hebben geleid tot beperking van schade.

1.9.6 Aansprakelijkheid van TEQQED voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,

vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens,

vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het

gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van

medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of

vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk

uitgesloten.

1.9.7 Buiten het in artikel 1.9.1 en 1.9.4 genoemde geval rust op TEQQED

geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht

de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden

gebaseerd.

1.9.8 De aansprakelijkheid van TEQQED ontstaat slechts indien

Opdrachtgever TEQQED, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in

gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering

van de tekortkoming en TEQQED ook na die termijn toerekenbaar in

de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De

ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving

van de tekortkoming te bevatten, zodat TEQQED in staat is adequaat

te reageren.

1.9.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding

is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het

ontstaan van de schade TEQQED daarvan schriftelijk per

aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die

maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt

beperkt.

1.9.10 Opdrachtgever vrijwaart TEQQED van alle aanspraken van derden

wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een

product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een

derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede

bestond uit hetgeen door TEQQED is afgeleverd.

1.9.11 TEQQED aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van

welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die TEQQED

aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal TEQQED zijn

rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier

van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

1.9.12 TEQQED is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook,

die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Hosting,

Applicatie(s), Support, Onderhoud en Garantie.

1.9.13 TEQQED is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook,

die het gevolg is van het feit dat TEQQED dient te voldoen aan

bepaalde, veranderende en nieuwe wetgeving en andere

regelgeving, zoals, maar niet beperkt tot aftap- of

informatieverstrekkingsactiviteiten en bewaarplicht.

1.10 Overdracht

1.10.1 De tussen TEQQED en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de

daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan

derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van TEQQED.

1.10.2 Opdrachtgever geeft TEQQED bij voorbaat het recht, zonder de

uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om

de overeenkomst dan wel onderdelen daarvan over te dragen aan:

moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; een derde partij in

geval van fusie of overname van TEQQED. Indien dit geschiedt zal

TEQQED Opdrachtgever hieromtrent informeren.

1.11 Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.11.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting,

indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid

die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet,

rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor

haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen

eveneens omstandigheden die buiten de macht van TEQQED liggen

en bedrijfsrisico’s van TEQQED, zoals doch echter niet beperkt tot

tekortkomingen van toeleveranciers van TEQQED, het niet-tijdig

beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of

specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet

geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van

Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte

weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit,

storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan

personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere

arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de

onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te

verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of

transportbelemmeringen.

1.11.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan

TEQQED de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende

situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding

gehouden te zijn.

1.11.3 TEQQED behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare

tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte

prestaties die TEQQED voor het bekend worden van de niet-toerekenbare

tekortkoming reeds had verricht.

1.11.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen

gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide

partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden,

zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de

ontbinding.

1.12 Nietigheid

1.12.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van

de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn

dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren,

zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van

desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van

kracht blijven.

1.12.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een

bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan

wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in

overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te

treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de

strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van

desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.13 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.13.1 Op alle door TEQQED met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten

is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk

anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat

het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

1.13.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden

opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting

Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA),

volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse

goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de

arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere

door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van

geschillen.

1.13.3 Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks

gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd

aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

1.13.4 Het voorgaande zal geen belemmering vormen voor partijen voor

het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een

procedure in kort geding aanhangig te maken, alvorens zich tot de

SGOA te wenden, om zodoende hun bestaande rechten veilig te

stellen.

2. TEQQED HOSTING

2.1 (Op)leveren van Hosting

2.1.1 Opdrachtgever zal aanwijzingen van TEQQED betreffende de

(op)levering van de Hosting opvolgen.

2.1.2 Na oplevering van de overeengekomen TEQQED infrastructuur met

daarin werkzaam de gevraagde Applicatie(s) en aanvullende

Producten, zal TEQQED zo spoedig mogelijk de Hosting (op)leveren.

2.2 Hosting Algemeen

2.2.1 De Hosting geschiedt uitsluitend op een door TEQQED goedgekeurde

locatie en op de door TEQQED goedgekeurde apparatuur.

2.2.2 TEQQED kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid

bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden Hosting. Indien deze mogelijkheid aan

Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk

en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of

wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

2.2.3 In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Hosting,

beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en

programmatuur die voldoet aan de door TEQQED vastgestelde en aan

Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen.

Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid

gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of

programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op TEQQED rustende

verplichting tot verschaffen van toegang tot de Hosting en het

gebruik ervan door TEQQED opgeschort.

2.2.4 Opdrachtgever stelt TEQQED in de gelegenheid te controleren of de

in artikel 2.2.3 van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht

worden genomen.

2.2.5 Indien Opdrachtgever na de in artikel 2.2.4 bedoelde controle

alsnog de in artikel 2.2.3 bedoelde normen en/of eisen niet in acht

neemt, heeft TEQQED het recht de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande

schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst.

2.2.6 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van TEQQED omtrent de

Hosting op te volgen.

2.2.7 TEQQED is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel

het gebruik van de Hosting te analyseren. De resultaten van een

dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet

de aan TEQQED verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen)

ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data

aangaande het gebruik van de Hosting die niet direct herleidbaar

zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.

2.2.8 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk

te worden gemeld bij TEQQED. Na melding van een storing door

Opdrachtgever zal TEQQED die maatregelen nemen die leiden c.q.

mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

2.2.9 De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening

van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het

gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan

zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.

2.2.10 TEQQED stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van

voorgenomen Onderhoud, indien dit Onderhoud leidt tot problemen

met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Hosting dan

wel het niet-beschikbaar zijn van de Hosting. In dat geval zal

Onderhoud zoveel mogelijk plaatsvinden van 00.00 tot 06.00 uur (CET). Overig

Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

2.3 Verplichtingen TEQQED Hosting

2.3.1 TEQQED draagt zorg voor de ter beschikking stelling van de Hosting.

TEQQED zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door

TEQQED, streven naar een nader aan te geven

beschikbaarheidspercentage.

2.3.2 TEQQED garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het

Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang

bieden, wanneer TEQQED van het gebruik en/of de ter beschikking

stelling van deze verbindingen afhankelijk is van derde

telecommunicatieleveranciers.

2.3.3 TEQQED heeft geen verplichtingen ten aanzien van de

beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performanceeisen

ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of andere

netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

2.3.4 TEQQED zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te

treffen om de goede werking en de continuïteit van de Hosting te

verzekeren. TEQQED maakt gebruik van de in de markt meest

recente en in de markt meest gangbare virusprotectieprogramma’s of werkstations.

2.3.5 TEQQED zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende

fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door

derden tot de door TEQQED gebruikte computerapparatuur en

computerprogramma’s en/of opgeslagen Procesdata in het kader

van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en).

2.4 Browser

2.4.1 De Hosting is toegankelijk voor Opdrachtgever middels een

browser. De Hosting is geoptimaliseerd voor de door TEQQED

aangegeven browsers. De browsers waarvoor de Hosting bij de

totstandkoming van de overeenkomst is geoptimaliseerd zullen,

door TEQQED nader kenbaar worden gemaakt.

2.4.2 TEQQED is niet verplicht de toegang tot de Hosting middels de in

artikel 2.4.1 bedoelde browsers optimaal te houden. TEQQED is

gerechtigd, zonder tot enige vorm van (schade)vergoeding

gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de Hosting die

invloed kunnen hebben op de door Opdrachtgever gehanteerde

en/of door TEQQED geadviseerde browsers.

2.4.3 Indien een geval als beschreven in artikel 2.4.2 zich mocht

voordoen dan zal TEQQED zich naar redelijkheid inspannen om

Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een

andere browser. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van

Opdrachtgever zijn voor zijn eigen rekening.

2.5 Gebruik Van Identificatiegegevens

2.5.1 TEQQED zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter

beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever zal

zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever

zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig

gebruik TEQQED hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende

maatregelen kunnen nemen.

2.5.2 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid

en kosten veroorzaakt door het gebruik van de

Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever.

In geen geval is TEQQED aansprakelijk voor het misbruik en/of

onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.

2.5.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of

onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van

Opdrachtgever, kan TEQQED Opdrachtgever aanwijzingen geven, die

uitgevoerd dienen te worden.

2.5.4 Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de

Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor

heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 2.5.3, is

Opdrachtgever direct in verzuim.

2.6 Wijziging in eigenschappen Hosting

2.6.1 TEQQED is gerechtigd de technische eigenschappen van Hosting te

wijzigen.

2.6.2 TEQQED zal een onvermijdelijke wijziging aankondigen met

inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit in redelijkheid niet

mogelijk is.

2.6.3 Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel een dermate grote

negatieve verandering tot gevolg hebben voor de werkwijze van

onderneming van Opdrachtgever en/of de functionaliteit van

Hosting, kan Opdrachtgever, na eerst daartoe de achteruitgang op

schrift te hebben aangetoond, schriftelijk verzoeken tot het

aanbieden van een alternatief. Indien TEQQED dan geen redelijk

alternatief biedt, heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van de

Hosting te beëindigen, zonder dat TEQQED tot enige

schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde

gelden is gehouden.

2.7 Inhoud dataverkeer van Opdrachtgever

2.7.1 TEQQED heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het

dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. TEQQED treedt slechts op

als een doorgeefluik. TEQQED geeft geen garanties ten aanzien van

de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid

en volledigheid.

2.7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer

afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de

gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 2.11, voor Opdrachtgever

en zijn gebruikers.

2.7.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt TEQQED schadeloos voor iedere

vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met

(de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van

Opdrachtgever.

2.7.4 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 9, blijft Procesdata de

(intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever

verleent aan TEQQED, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en

bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan

derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct

herleidbaar is tot Opdrachtgever.

2.7.5 Procesdata wordt in beginsel zolang de overeenkomst voortduurt

bewaard voor een periode van 3 maanden. Na het einde van de

overeenkomst is TEQQED niet gehouden tot het bewaren van

Procesdata.

2.7.6 TEQQED zal medewerking verlenen aan het overzetten van

Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie indien

verzocht door Opdrachtgever. TEQQED garandeert nimmer dat de

aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de

overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kunnen

worden overgezet naar een andere applicatie. Opdrachtgever is

volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van

Procesdata en/of overige data vanaf het moment van het inlezen

van Procesdata en/of overige data in een andere applicatie.

2.7.7 Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of

overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere

applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

2.8 Verplichtingen Opdrachtgever Hosting

2.8.1 Indien de Hosting onder meer het hosten van een website van

Opdrachtgever en/of ten behoeve van Opdrachtgever betreft, dient

Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en

geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling,

overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde

Algemene Voorwaarden Derden. Opdrachtgever vrijwaart en houdt

TEQQED schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding

in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door

Opdrachtgever.

2.8.2 Indien middels de Hosting persoonsgegevens en/of overige

gegevens/data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of

overige activiteiten worden ontplooid middels de Hosting, vrijwaart

Opdrachtgever TEQQED van alle aansprakelijkheid, kosten of schade

als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens

en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd dan wel

commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met

de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.

2.8.3 Opdrachtgever zal TEQQED onverwijld schriftelijk informeren omtrent

wijzigingen die relevant zijn voor de goede uitvoering van de

Hosting.

2.8.4 Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van TEQQED

omtrent het gebruik van Hosting. Indien Opdrachtgever de door

TEQQED gegeven aanwijzingen niet navolgt is TEQQED bevoegd om

met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte

belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting

de ter beschikking stelling van de Hosting aan Opdrachtgever stop

te zetten. TEQQED zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van

welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt

geleden als gevolg van de door TEQQED getroffen maatregelen.

2.9 Meergebruik Hosting

2.9.1 Indien Opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomst meer

gebruik maakt van specifieke onderdelen van Producten, zoals

maar niet beperkt tot opslagruimte en backupspace, dan vooraf

overeengekomen dan wordt dit conform de standaard tarieven van

TEQQED bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

2.10 Persoonsgegevens

2.10.1 Opdrachtgever is de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet

bescherming persoonsgegevens en daarmee veranwoordelijk voor

de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden

dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of

programmatuur van TEQQED ten behoeve van Opdrachtgever.

2.10.2 Opdrachtgever vrijwaart TEQQED van alle claims wegens inbreuk op

de persoonlijke levenssfeer.

2.10.3 Voorzover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt

Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van

(persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van

TEQQED voor doeleinden van administratie en beheer. Deze

persoonsregistratie bevat ondermeer Identificatiegegevens en

Procesdata en is slechts toegankelijk voor TEQQED. Deze gegevens

worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen

wanneer TEQQED hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke

uitspraak verplicht is.

2.10.4 Met uitzondering van hetgeen in artikel 2.10.1 gesteld, is TEQQED als

‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens

waarvan het gebruik door TEQQED noodzakelijk is voor het correct

uitvoeren van de overeenkomst en het zal Opdrachtgever vrijwaren

van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte

wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk

op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of

nalaten van TEQQED.

2.11 Gedragscode

2.11.1 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de

Hosting en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden

de Hosting en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke

wijze te gebruiken waardoor zich:

a) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van

TEQQED en/of derden;

b) verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

2.11.2 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat dergelijke

beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van

misconfiguratie aan zijn zijde.

2.11.3 Het is verboden om de Hosting en/of overige aangeboden

faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de

overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende

handelingen en gedragingen:

a) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk

maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals

doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en

privacyrechten;

b) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige

regelgeving ter zake;

c) spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor

derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en

overige mededelingen);

d) het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;

e) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze

lastig vallen van personen;

f) verspreiding dan wel voor derden beschikbaar te stellen van

obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander

materiaal van dergelijke aard;

g) dreigementen;

h) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige

destructieve activiteiten;

i) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van

accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of

TEQQED en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere

handeling die hacken mogelijk maakt.

2.11.4 TEQQED behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien

daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak

en/of indien een derde TEQQED erop wijst en/of het vermoeden

daartoe bestaat dat middels de Hosting inbreuk wordt gemaakt op

rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de

Algemene Voorwaarden TEQQED en/of de overeenkomst bepaald en

de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet

behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de

Hosting en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te

stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn

verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen

voldaan zijn.

2.11.5 TEQQED en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor

door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard

dan ook als gevolg van de op basis van artikel 2.11.4 door en/of ten

behoeve van TEQQED genomen maatregelen. De verplichtingen tot

betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de

onder artikel 2.11.4 door en/of ten behoeve van TEQQED genomen

maatregelen onverkort van toepassing.

2.11.6 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van

Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet

ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van TEQQED, zoals

uiteengezet in artikel 2.11.4, heeft TEQQED overeenkomstig artikel

1.5.4 het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder dat TEQQED

tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds

betaalde gelden is gehouden.

2.12 Gevolgen van beëindiging

2.12.1 In geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden:

a) zal TEQQED direct na beëindiging van de overeenkomst de

door hem verstrekte Identificatiegegevens,

adresseringsgegevens en/of codes innemen/ongeldig

maken;

b) kan TEQQED Opdrachtgever redelijke beëindigingskosten in

rekening brengen.

c) kan TEQQED Opdrachtgever bij Scrum kosten in rekening

brengen indien geplande Sprints worden geannuleerd, of

User Stories in het Product Backlog worden geschrapt. In

voorkomend geval kan TEQQED in plaats van de redelijke

beëindigingskosten kiezen voor een direct opeisbare vaste

vergoeding. De vergoeding bestaat uit de helft van de

waarde van de geannuleerde werkzaamheden (toekomstig

geplande sprints) indien de werkzaamheden minder dan

25% van de totale begrootte werkzaamheden omvatten in

waarde. De vergoeding bestaat uit driekwart van de waarde

van de geannuleerde werkzaamheden indien de

geannuleerde werkzaamheden meer dan 25% van de totale

werkzaamheden omvatten. Opdrachtgever erkent dat deze

vergoeding een redelijke vergoeding is voor schade die

TEQQED leidt doordat Opdrachtgever opdrachten annuleert

zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming

van TEQQED.

Pagina 6

3. TEQQED APPLICATIE

3.1 Gebruiksrecht (maatwerk) Applicatie

3.1.1 TEQQED verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het

gebruik van de Applicatie, met daarbij behorende documentatie.

3.1.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik

aanwenden van de Applicatie op de met TEQQED overeengekomen

verwerkingseenheid en het met TEQQED overeengekomen aantal

gebruikers. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het

gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de

Applicatie het eerst is geïnstalleerd en het aantal gebruikers is

beperkt tot 1 (één).

3.1.3 Het gebruiksrecht voor de Applicatie is beperkt tot de Objectcode.

Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij

uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.1.4 Het is Opdrachtgever verboden de Applicatie op welke wijze dan

ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen,

zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van

TEQQED te hebben ontvangen.

3.1.5 Het gebruiksrecht op de Applicatie is niet overdraagbaar aan

derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of

dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).

3.1.6 Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op

welke wijze dan ook de Applicatie ter beschikking te stellen aan

derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of

dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).

3.1.7 Reverse engineering of decompilatie van de Applicatie door

Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.

3.1.8 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft

plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende

verplichtingen zijn voldaan.

3.1.9 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten, inclusief

opensource software, wordt bepaald door de Algemene

Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 6. Voor zover in

het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene

Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige

toepassing.

3.2 Controles

3.2.1 TEQQED is gerechtigd technische beperkingen en

controlemechanisme in de Applicatie te verwerken om te

voorkomen en/of te controleren dat het daadwerkelijke aantal

verwerkingseenheden en gebruiker niet het aantal

overeengekomen verwerkingseenheden en gebruikers overschrijdt.

3.2.2 Voorts is TEQQED gerechtigd, zolang Opdrachtgever gebruik maakt

van de Applicatie, zelf dan wel middels een derde, onaangekondigd

controles uit te voeren op de locaties waar de Applicaties gebruikt

worden. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking en toegang

verstrekken. Indien Opdrachtgever medewerking dan wel de

toegang aan TEQQED weigert, is TEQQED gerechtigd de overeenkomst

met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtgever is in dit

geval niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Applicatie en is

verplicht tot teruggave van de Applicatie en vernietiging van

eventueel gemaakte kopieën binnen 30 (dertig) dagen op het

eerste verzoek daartoe van TEQQED.

3.2.3 Indien uit voornoemde controles dan wel anderszins blijkt dat het

daadwerkelijke aantal verwerwerkingseenhden en./of gebruikers

het aantal overeengekomen verwerkingseenheden en/of

gebruikers, overschrijdt, dient Opdrachtgever terstond het aantal

ontbrekende gebruikers-, en/of servers licenties aan te schaffen

vermeerderd met een boete van 25% over het additioneel te

voldoen bedrag. Verschuldigde bedragen voor Onderhoud en

Support voor de ontbrekende gebruikers-, en/of servers licenties

zullen met terugwerkende kracht, tot het moment van de laatste

aflevering van het eerder overeengekomen aantal gebruikers en/of

servers, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tevens

behoudt TEQQED zich het recht voor om een melding te maken bij de

Business Software Alliance (BSA).

4. Webdesign algemeen

4.1.1 Websites worden ontwikkeld op basis van de tussen partijen

schriftelijk vastgestelde specificaties.

4.1.2 De te ontwikkelen website bestaat uit:

a) een door TEQQED ontwikkelde homepage met

vervolgpagina’s, bevattende tekst en/of beeld en/of geluid

en/of ander voor world wide web-browsers interpreteerbaar

materiaal;

b) door TEQQED ontwikkeld materiaal (tekstbestanden, grafische

bestanden, interpreteerbare scripts, executeerbare codes,

etc.) geschikt voor computerverwerking en geschikt voor

opname en verwerking in genoemde homepage en

vervolgpagina’s;

c) door Opdrachtgever aangeleverde tekst, beeld, geluid,

catalogi en ander materiaal bedoeld om in de website op te

nemen.

4.1.3 Voor zover TEQQED de website heeft ontwikkeld naar data,

ontwerpen, andere aanwijzingen en/of verzoeken/bijdragen door of

namens Opdrachtgever verstrekt, is Opdrachtgever volledig

verantwoordelijk voor de inhoud en garandeert Opdrachtgever dat

daardoor geen intellectuele eigendomsrechten, industriële

eigendomsrechten dan wel andere rechten van derden worden

aangetast.

4.1.4 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de ontwikkeling van de

website in beginsel op basis van de volgende fasen:

a) Specificatiefase:

Analyseren en beschrijven van de techniek, functionaliteit,

inhoud, kwaliteit en communicatieve doeleinden van de

website.

b) Conceptuele fase:

Ontwerpen van een creatief concept en basisvormgeving

van de website.

c) Ontwikkel- en Programmeerfase:

Ontwikkelen en programmeren van de website in digitale

vorm.

d) Testfase:

Testen van de website op functionaliteit, inhoud, kwaliteit en

communicatieve doeleinden en waar nodig de site

aanpassen.

e) Installeren op domein:

Plaatsen van de website bij de host-provider op domein.

f) Acceptatiefase:

Acceptatie van de website door Opdrachtgever.

4.1.5 TEQQED kan de aanvang van werkzaamheden, die tot een volgende

fase behoren, uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de

daaraan voorafgaande fase heeft geaccepteerd. Deze acceptatie

vindt plaats op de onder artikel 7.4 genoemde wijze.

5. TEQQED AANVULLENDE PRODUCTEN

5.1 Onderhoud en Support

5.1.1 TEQQED biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Product, de

mogelijkheid om Onderhoud af te nemen.

5.1.2 Onderhoud en Support door TEQQED geschiedt op basis van nader

overeen te komen voorwaarden. Bij gebreke daarvan geldt in ieder

geval het bepaalde in dit artikel 5.1.

5.1.3 Onderhoud omvat onder meer het ter beschikking stellen van

updates, met inbegrip van documentatie, van de aan

Opdrachtgever gelicencieerde Producten die een kwalitatieve (b.v.

Fout herstel) dan wel functionele verbetering van het ter

beschikking gestelde Product inhouden. TEQQED is niet verplicht om

op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van

eventuele updates.

5.1.4 Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die

door TEQQED aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt TEQQED

zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de

overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

5.1.5 Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is TEQQED

gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie

van deze functionele verbetering.

5.1.6 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en

schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de

werking van de Producten.

5.1.7 TEQQED zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente

updates van de Producten. TEQQED is naar eigen inzicht gerechtigd

Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de

Producten.

5.1.8 TEQQED is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud en Support te

weigeren indien de Producten, dan wel de omgeving waarin

voornoemde Producten opereren, door Opdrachtgever in welke

vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

5.2 Adviezen

5.2.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan

wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot

Support (artikel 5.1.4), zullen uitsluitend naar beste weten en

kunnen worden verstrekt.

Pagina 7

5.2.2 TEQQED is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de

werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben

dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde

budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf

vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

5.2.3 TEQQED zal adviezen geven op basis van door TEQQED aangegeven

randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals

vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie

reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen

en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot

incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met

elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden

aangepast.

5.3 Maatwerk

5.3.1 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan,

worden, tenzij anders overeengekomen op basis van Nacalculatie

afgerekend.

5.3.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welk TEQQED Product

ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. TEQQED

zal de TEQQED Productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van

de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, met de juistheid,

volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat.

5.3.3 TEQQED is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid

en/of consistentie van de aan TEQQED ter beschikking gestelde

gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van

eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de

overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat

Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft

weggenomen.

5.3.4 De ontwikkeling van maatwerk geschiedt volgens de volgende

primaire fases:

a) Functioneelontwerp fase.

b) Technischontwerp fase.

c) Ontwikkeling van modules fase.

Indien Opdrachtgever de voornoemde fases niet wenst te

volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van

Opdrachtgever.

5.3.5 Na contact tussen TEQQED en Opdrachtgever kan een rapport aan

Opdrachtgever worden verstrekt. Hierin worden onder andere

kleine projectwijzigingen welke leiden tot extra werkzaamheden

alsmede de kosten daarvan welke in rekening zullen worden

gebracht aangegeven. Indien Opdrachtgever niet binnen 4 (vier)

Werkdagen, nadat het rapport aan Opdrachtgever is verzonden,

schriftelijk uitdrukkelijk van het tegendeel blijk geeft, wordt

Opdrachtgever geacht het rapport te hebben goedgekeurd en met

de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan. Indien haast is geboden

kan TEQQED van Opdrachtgever verlangen dat deze terstond

mededeelt het rapport wel of niet goed te keuren.

5.3.6 Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende

tarieven tot 20% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en

behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of

goedgekeurd door Opdrachtgever.

5.3.7 Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan

wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij TEQQED

berusten, zoals omschreven in artikel 9.1.

5.4 Meerwerk

5.4.1 Indien TEQQED van mening is, dat een door Opdrachtgever

aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal TEQQED

daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering

over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever

worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities.

Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over

het voorgestelde meerwerk.

5.4.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de

daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer

Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten

plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te

wensen.

5.5 Installatie en Implementatie

5.5.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal TEQQED de

Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen

installeren en/of implementeren.

5.5.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan,

zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle

door of middels TEQQED opgegeven condities is voldaan, teneinde

een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.

5.5.3 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen en is er volledig

verantwoordelijk voor dat de vereiste Algemene Voorwaarden

Derden verkregen zijn om de installatie rechtmatig te laten

plaatsvinden.

5.5.4 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of

implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen

plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de

installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd

de verplichtingen van TEQQED om op een opnieuw vast te stellen

tijdstip te installeren en/of te implementeren.

5.6 Back-ups

5.6.1 Voor zover als mogelijk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor

het tijdig maken van Back-ups. TEQQED zal de procedures die

eventueel nodig zijn voor de beveiliging van data en voor het

maken van Back-ups op verzoek aan Opdrachtgever kenbaar

maken.

5.6.2 Indien het niet mogelijk is voor Opdrachtgever om Back-ups te

maken (en het voor TEQQED wel mogelijk is om Back-ups te maken)

of indien is overeengekomen dat TEQQED geheel dan wel deels zal

voorzien in het maken van Back-ups zal TEQQED Back-ups maken.

TEQQED is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze Back-ups

voor wat betreft doch niet beperkt tot het geheel dan wel deels

verloren gaan van Back-ups en/of fouten in de Back-ups.

5.7 Werkzaamheden

5.7.1 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere

diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en

onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

5.7.2 Voor elke onafgebroken periode waarin TEQQED voor minder dan 3

(drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij TEQQED

verricht, is TEQQED gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te

brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd

waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene

periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden

worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

5.7.3 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt

als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan

geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij

overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan

geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

5.7.4 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen

plaatsvinden, is TEQQED gerechtigd de aanvang van de

werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen

totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande

fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

5.7.5 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is

TEQQED gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en

verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te

volgen. TEQQED is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de

inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden

wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden

opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden

vergoed op basis van Nacalculatie.

Pagina 8

5.7.6 TEQQED is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van

Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van

werkzaamheden.

5.7.7 Na een schriftelijke, elektronische of telefonische melding van een

probleem door Opdrachtgever zal TEQQED die maatregelen nemen

die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

5.8 Cursussen

5.8.1 Aanmelding tot deelname aan een Cursus dient uiterlijk 2 (twee)

weken voor aanvang van de Cursus te geschieden. Indien de

gewenste Cursus is volgeboekt, zal daarover een mededeling

worden gedaan.

5.8.2 TEQQED verzendt direct na ontvangst van de aanmelding een

bevestiging, van de voor Opdrachtgever geplande Cursus. Voor

aanmeldingen die mondeling zijn geschied, wordt de

opdrachtbevestiging geacht de aanmelding juist en volledig weer te

geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 3 (drie) Werkdagen.

5.8.3 Cursussen worden verstrekt tegen de dan geldende

Cursustarieven. TEQQED is gerechtigd de door TEQQED gemaakte

kosten voor onder andere de huur van de Cursusruimte, het

lesmateriaal e.d. in rekening te brengen.

5.8.4 TEQQED behoudt zich het recht voor een Cursus wegens gebrek aan

het vereiste aantal inschrijvingen te annuleren. Opdrachtgever zal

in beginsel uiterlijk 1 (één) week voor aanvang van de Cursus over

een dergelijke annulering bericht ontvangen. Eventueel reeds

betaalde Cursuskosten zullen worden gerestitueerd. Indien er

onvoldoende deelnemers voor een Cursus zijn, kan Opdrachtgever

beslissen toch deel te nemen aan de Cursus tegen een hogere

Cursusprijs. Een en ander zal in overleg worden besproken.

5.8.5 Annulering door Opdrachtgever is kosteloos tot uiterlijk 4 (vier)

weken voor aanvang van de Cursus, nadien wordt 50% van de

verschuldigde Cursuskosten in rekening gebracht. Indien

Opdrachtgever 1 (één) week of korter voor aanvang, of na aanvang

van de Cursus annuleert, behoudt TEQQED zich het recht voor 100%

van de verschuldigde Cursuskosten in rekening te brengen.

5.8.6 TEQQED zal alles in het werk stellen om de Cursus conform het

gepubliceerde rooster te verzorgen, maar aanvaardt geen enkele

aansprakelijkheid indien een Cursus als gevolg van bijzondere

omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden

onderbroken. In een dergelijk geval zal TEQQED er naar redelijkheid

naar streven om de Cursus eventueel op een later tijdstip te

verzorgen, c.q. te voltooien. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn,

zullen reeds betaalde Cursuskosten naar rato worden

gerestitueerd.

5.8.7 Besloten Cursussen zijn voor Opdrachtgever verzorgde Cursussen,

waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door Opdrachtgever.

Besloten Cursussen kunnen zowel op locatie van TEQQED als op

locatie van Opdrachtgever verzorgd worden.

5.8.8 Tarieven voor besloten Cursussen zijn afhankelijk van het aantal

deelnemers. Indien achteraf blijkt dat meer of minder deelnemers

zich hebben opgegeven of hebben deelgenomen dan in de offerte

werd aangenomen, heeft TEQQED het recht de Cursusdagprijs te

verhogen of te verlagen.

5.8.9 Indien besloten Cursussen op locatie bij Opdrachtgever worden

gegeven, dient deze ook voor de benodigde faciliteiten en ruimte te

zorgen overeenkomstig artikel 1.6.5.

5.8.10 TEQQED behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot

de Cursus te weigeren:

a) indien verschuldigde bedragen nog niet geheel en/of

tijdig zijn voldaan voor aanvang van de Cursus;

b) uit concurrentieoverwegingen dan wel andere voor

TEQQED redelijke gronden.

6. DERDEN PRODUCTEN

6.1 Derden Producten

6.1.1 TEQQED is gerechtigd Derden Producten te verstrekken dan wel

Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn

verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. TEQQED is niet

verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders

overeengekomen.

6.1.2 Indien TEQQED Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn

naast deze Algemene Voorwaarden TEQQED tevens de Algemene

Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

6.1.3 TEQQED levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden

als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

6.1.4 Er vindt door TEQQED geen Onderhoud, Support dan wel andere

diensten plaats met betrekking tot Derden Producten, tenzij

schriftelijk anders overeengekomen.

6.1.5 Met betrekking tot afgeleverde Derden Producten verzorgt TEQQED:

a) De service op Derden Producten, onder maximaal dezelfde

voorwaarden die worden weergegeven in de Algemene

Voorwaarden Derden.

b) De Garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde

voorwaarden als weergegeven in de Algemene

Voorwaarden Derden.

6.1.6 Reparaties van Derden Producten:

a) Onder geen beding zal vervanging van afgeleverde Derden

Producten plaatsvinden, tenzij Opdrachtgever dit

uitdrukkelijk verzoekt en de daaraan verbonden kosten als

Voorschot voldoet.

b) Aan alle reparaties zijn behandelingskosten verbonden.

Indien reparaties elders geschieden dan bij TEQQED worden

er tevens voorrijkosten, uurlonen en andere daaraan

verbonden kosten in rekening gebracht.

6.2 Algemene Voorwaarden Derden

6.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene

Voorwaarden TEQQED van toepassing worden verklaard, zullen,

indien beschikbaar bij TEQQED, uitsluitend op verzoek worden

toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in

hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld

zoals TEQQED deze heeft ontvangen.

6.2.2 De Algemene Voorwaarden TEQQED treden in rangorde boven de

Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd

tussen de Algemene Voorwaarden TEQQED en de Algemene

Voorwaarden Derden, kan TEQQED de desbetreffende strijdige

bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing

verklaren dan wel van toepassing verklaren.

7. AFLEVERING

7.1 (Leverings)termijn

7.1.1 Alle door TEQQED eventueel genoemde en voor TEQQED geldende

(leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van

de gegevens die aan TEQQED bekend zijn gemaakt en zullen zoveel

mogelijk in acht worden genomen.

7.1.2 (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale

termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als

termijnen waarbinnen TEQQED naar zijn beste inspanningen zal

streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de

mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden,

zullen TEQQED en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg

treden over een nieuwe termijn.

7.1.3 Indien TEQQED voor levering aan Opdrachtgever toegangsrechten

levert, of op enige andere wijze beschikking geeft over de

Sourcecode, kan Opdrachtgever aanpassingen in de Sourcecode

doorvoeren. Ten gevolge hiervan kan TEQQED niet meer instaan voor

eerder afgegeven Aanbiedingen, (fatale) leveringstermijnen en

kostenramingen. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal TEQQED

aangepaste aanbiedingen, termijnen en kostenramingen

verstrekken aan Opdrachtgever.

7.1.4 De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn

door TEQQED behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van

TEQQED. TEQQED aanvaardt onder geen enkele omstandigheid

aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht

worden.

7.2 Voorbehoud

7.2.1 TEQQED verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen TEQQED en

Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend

exemplaar van de door TEQQED opgestelde overeenkomst is

ontvangen door TEQQED en/of indien alle verschuldigde

vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien TEQQED met de

uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een

getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde

vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt TEQQED zich het

recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten

totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen

en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

7.2.2 Rechten, zoals doch niet beperkt tot de overdracht van Producten,

worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende

Pagina 9

voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen

tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt,

dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een

week, na opdracht daartoe van TEQQED, terug te leveren aan

TEQQED. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.

7.2.3 Indien Opdrachtgever, uit door TEQQED afgeleverde Producten, een

nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het

nieuwe product voor TEQQED en houdt Opdrachtgever het nieuwe

product voor TEQQED totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de

overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft

betaald. TEQQED behoudt tot het moment van tijdige en volledige

betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het

nieuwe product.

7.3 Risico

7.3.1 Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af,

zelfs als de eigendom of het gebruiksrecht nog niet overgedragen

is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd,

ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door een

oorzaak die niet aan TEQQED kan worden toegerekend.

7.3.2 Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in

verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee

Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.

7.4 Aflevering, Installatie en Acceptatieprocedure

7.4.1 TEQQED zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door

TEQQED schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren.

7.4.2 Voorafgaand aan aflevering, installatie, of acceptatie mag

Opdrachtgever aan TEQQED verzoeken om toegang te krijgen tot de

Sourcecode van het Product. Naar aanleiding van dit verzoek vindt

overleg tussen partijen plaats. TEQQED is niet gehouden aan zo’n

verzoek gevolg te geven. Toegang wordt uitsluitend verleend voor

zoverre Opdrachtgever heeft voldaan aan haar (betalings-)

verplichtingen. TEQQED mag nadere voorwaarden verbinden aan het

verlenen van toegang.

7.4.3 Indien Opdrachtgever voor aflevering, installatie of acceptatie

toegang krijgt tot (de Sourcecode van) Producten geldt het

navolgende. Voorafgaand aan de aflevering kan Opdrachtgever

geen aanspraken ontlenen aan Fouten in Producten, daar deze

Producten nog niet gereed zijn. Indien Opdrachtgever, of een derde

in opdracht van Opdrachtgever, in de Sourcecode Fouten

constateert dient Opdrachtgever TEQQED met bekwame spoed maar

in elk geval binnen een Werkdag van deze Fouten en alle andere

constateringen schriftelijk op de hoogte te stellen.

7.4.4 Indien de periode tussen constatering(en) en melding aan TEQQED

zoals omschreven in artikel 7.4.3 meer dan een Werkdag beslaat, is

er sprake van een situatie als bedoeld in artikel 6:58 BW. Alsdan

worden de (leverings-) termijnen ten minste verlengd met eenzelfde

periode en is TEQQED gerechtigd, in overleg met Opdrachtgever, de

overeenkomst op basis van deze melding aan te passen. Voorts

heeft TEQQED het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn

gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.4.5 Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering van Producten

door de terbeschikkingstelling van de Producten aan

Opdrachtgever ter plaatse van het magazijn van TEQQED. De kosten

van transport en eventuele verzekeringen zijn voor rekening van

Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door

TEQQED bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten

geschiedt niet door TEQQED, tenzij schriftelijk anders

overeengekomen.

7.4.6 Levering, door of middels TEQQED, van diensten geschiedt op de

plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

7.4.7 Uitsluitend in het geval waar installatie door TEQQED plaatsvindt zal

er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een

acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor

Opdrachtgever bedraagt 14 (veertien) dagen na voltooiing van de

installatie. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever

niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele

doeleinden te gebruiken.

7.4.8 De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a) bij de aflevering indien de installatie niet door TEQQED wordt

uitgevoerd, dan wel

b) indien TEQQED de installatie heeft voltooid: op de eerste dag

na de acceptatieperiode, dan wel

c) zodra opdrachtgever het Platform in een operationele

omgeving gebruikt

d) indien TEQQED voor het einde van de acceptatieperiode een

Testrapport (artikel 7.5) ontvangt: Op het moment dat de in

dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 7.6) zijn hersteld,

onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die

volgens artikel 7.6.4 acceptatie niet in de weg staan.

e) in het geval opdrachtgever niet binnen 7 (zeven) dagen na

een bericht van TEQQED de door TEQQED voorgeschreven

acceptatie test heeft uitgevoerd;

f) in het geval opdrachtgever nalaat binnen 2 dagen na

voltooiing van een succesvolle test zulks aan TEQQED

schriftelijk te bevestigen;

g) zodra de Productietermijn van de opvolgende Sprint (of het

project) reeds is geëindigd en geen sprake (meer) is van

Gebreken

7.4.9 Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd

en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of

onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een

ander onderdeel onverlet.

7.4.10 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien

Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig

gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds

gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat

gebruik.

7.5 Testrapport

7.5.1 Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten

Fouten, zoals omschreven in artikel 7.6, bevatten die de voortgang

van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever TEQQED

uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van

een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten

informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode

onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de

Fouten zijn verholpen.

7.6 Fouten

7.6.1 Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door TEQQED

schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het

ontwikkelen van maatwerk TEQQED Producten, aan de uitdrukkelijk

schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout

is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan

worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke

Fouten onverwijld melding aan TEQQED te maken.

7.6.2 Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte

Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan

ook zijn gewijzigd.

7.6.3 Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door TEQQED

aangewezen locatie. TEQQED is gerechtigd om tijdelijke oplossingen,

noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende

maatregelen te implementeren.

7.6.4 Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op

andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen

partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet

wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of

productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in

de weg staan.

7.7 Wijziging Prestatie

7.7.1 TEQQED mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde

Producten andere Producten afleveren, mits de werking en

capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.

7.7.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering

door een bepaalde persoon, zal TEQQED steeds gerechtigd zijn deze

persoon te vervangen door één of meer andere personen met

dezelfde kwalificaties.

7.8 Garantie

7.8.1 Gedurende een periode van 2 maanden (Garantieperiode),

ingaande op het moment van acceptatie (indien dit moment

onduidelijk is, geldt de datum waarop de overeenkomst is

aangegaan), zal TEQQED er naar streven Fouten zoals omschreven

in artikel 7.6 naar beste weten en kunnen te herstellen, mits

Opdrachtgever TEQQED door middel van een schriftelijk en

gedetailleerd rapport over de Fouten informeert binnen de

Garantieperiode. Naar eigen inzicht is TEQQED gerechtigd op zijn

kosten de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen. In het

geval van Fouten ontstaan uit dienstverlening, zal TEQQED

vervangende dienstverlening verstrekken.

Pagina 10

7.8.2 TEQQED is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening

te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de

Producten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in

algemene zin van Opdrachtgever als gevolg van onzorgvuldig of

ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan TEQQED

te wijten zijn of indien Opdrachtgever de Fout redelijkerwijs had

kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode.

7.8.3 Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van

beschadigde of zoekgeraakte bestanden en/of gegevens. TEQQED

garandeert niet dat de Producten zullen functioneren zonder

onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door

Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het

door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de

Garantieperiode en daarna. Elk recht op Garantie vervalt indien

Opdrachtgever de Producten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder

schriftelijke toestemming van TEQQED, zoals vereist in artikel 3.1.4

7.8.4 Bij Scrum is de duur van de Garantie beperkt tot de voorgaande

Sprint, tenzij het een Showstopper betreft waarbij de normale

Garantieperiode in 7.8.1 geldt.

7.8.5 Na afloop van de Garantieperiode zal TEQQED niet gehouden zijn

Fouten te herstellen, Producten te wijzigen en/of te vervangen,

tenzij anders overeengekomen.

7.8.6 Bij het verlenen van toegang tot en/of beschikking over de

Sourcecode aan Opdrachtgever, of aan derden op verzoek van

Opdrachtgever, komt de Garantie direct en zonder nadere

kennisgeving te vervallen, omdat de Sourcecode en de integriteit en

functionaliteit van de Sourcecode daarmee niet meer (uitsluitend)

door TEQQED kan worden bepaald.

7.8.7 De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval

beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten

gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in

artikel 6.

8. PRIJZEN/BETALINGEN

8.1 Prijzen en Betalingen

8.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere

heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde

bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van

overheidswege in rekening worden gebracht.

8.1.2 TEQQED zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen vooraf

of maandelijks deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in

rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen

binnen 14 (viertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot

enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan

rechtens toegelaten.

8.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige

betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat

daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist.

Opdrachtgever is aan TEQQED verschuldigd de kosten, zowel in als

buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat

Opdrachtgever aan TEQQED verschuldigd is. Buitengerechtelijke

incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met

een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over

het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum

waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met

een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening

worden gebracht.

8.1.4 TEQQED heeft het recht zijn werkzaamheden en overige

verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft

plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van

Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen. TEQQED is

gerechtigd de kosten van opschorting, te weten ‘wachttijd en

stilstand van de TEQQED medewerkers door te belasten aan

opdrachtgever’ voor 50% van het geldende contracttarief

gedurende de wachttijd. Wachttijd is de tijd tussen, wanneer TEQQED

aangeeft dat het haar werkzaamheden stopzet als gevolg van het

uitblijven van betaling tot de tijd dat er betaald is en de TEQQED

medewerker weer verder gaat met het project. Deze periode is

gelimiteerd tot een periode van 3 maanden.

8.1.5 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van

betalingsverplichting aan TEQQED, zal TEQQED de voor Opdrachtgever

geregistreerde domeinnamen mogen vrijgeven & verkopen aan de

markt, dan wel deze niet verlengen, teneinde TEQQED op deze

manier geen extra kosten maakt/ ombetaalde facturen te

compenseren. Dit mag TEQQED pas doen indien de

betalingsverplichting zich langer voordoet dan 45 dagen.

8.1.6 TEQQED heeft het recht om bijhorende hostingsactiviteiten te staken,

dan wel stop te zetten indien Opdrachtgever langer dan 45 dagen

in verzuim is mbt haar betalingsverplichting jegens TEQQED.

8.1.7 Indien TEQQED niet in staat is tot afleveren als gevolg van een

verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is TEQQED gerechtigd

maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over

het verschuldigde bedrag.

8.1.8 De vergoeding voor Onderhoud, Support en eventuele andere

jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot

verschuldigd op het moment van totstandkoming van de

overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk

nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen

partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in

rekening worden gebracht.

8.1.9 Het verschuldigde bedrag in artikel 8.1.1 kan worden verhoogd met

eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden.

Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten

behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van TEQQED

geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van TEQQED

worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of

kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan

dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht.

De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 100% van het dan

geldende uurloon, met een maximum van 2 uur. De wijze van

vervoer wordt door TEQQED bepaald. Het voorgaande is eveneens

van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen

plaatsvinden.

8.1.10 Bovenstaande bepalingen laten overige TEQQED toekomende

rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door

Opdrachtgever onverlet.

8.2 Prijswijzigingen

8.2.1 De tussen TEQQED en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn

onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten,

materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers

tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van

het sluiten van de overeenkomst. TEQQED is gerechtigd ingeval van

wijziging van een of meer kostenposten en/of wijziging van de

wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.

8.2.2 TEQQED zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te

nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet

instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd

de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de

prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging

gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer

van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor

prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer

dan 5% overschrijdt.

8.3 Fixed Price

8.3.1 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een

van tevoren overeengekomen bedrag verricht.

8.3.2 Tenzij TEQQED een beroep kan doen op artikel 1.6.3 worden meeruren

niet in rekening gebracht.

8.3.3 Indien gewerkt wordt met Scrum op basis van een Uitgangspunt

met de component “beperkte kosten” of vaste prijs, is

Opdrachtgever gehouden het bedrag voor alle geplande Sprints te

betalen, ongeacht het aantal Sprints dat daadwerkelijk is

uitgevoerd.

8.4 Nacalculatie

8.4.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden

betekent dit dat, alvorens TEQQED aanvangt met de

overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan

worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te

verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte

kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening

worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat

de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting

lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf

geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden

worden verricht op basis van Nacalculatie.

8.4.2 Partijen kunnen schriftelijk een flexibel nacalculatietarief

overeenkomen. Daarbij heeft de snelheid of kostbaarheid van de

levering van functionaliteit of Increments een beperkt effect op het

door TEQQED gehanteerde tarief. Dit kan door het percentage van

het werkelijke verrichte aantal gewerkte uren te delen door het

begrootte aantal uren en dit te vermenigvuldigen met het uurtarief

Pagina 11

waarbij de afwijking nooit groter dan 20% in positieve of negatieve

zin mag zijn (in dit voorbeeld dus een variabel tarief van 80-120%).

Dit heeft tot gevolg dat bij efficiënt werken het uurtarief stijgt en bij

overschrijding van de planning het uurtarief daalt, zodat TEQQED en

Opdrachtgever beiden gebaat zijn bij efficiënt werken.

8.5 Voorschot

8.5.1 TEQQED is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien

volledige betaling van het voorschot uitblijft is TEQQED gerechtigd,

onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de

overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen

Opdrachtgever aan TEQQED uit welke hoofde ook verschuldigd is,

direct opeisbaar.

8.6 Betalingstermijn

8.6.1 Voor projectafspraken op basis van Agile- Scrum projectmethodiek

geldt altijd, tenzij anders overeengekomen zijn de volgende

betalingstermijnen van toepassing op Opdrachtgever. De facturatie

en betaling zullen plaatsvinden in overeenstemming met het

volgende betalingsschema, gebaseerd op de per periode gemaakte

uren door TEQQED:

a) 20% van de totale projectwaarde (gezamenlijke waarde

van alle geschatte uren * uurtarief van de gezamenlijke

sprints), wordt bij akkoord gefactureerd. Genoemd

‘Akkoordfactuur’

b) 20% van de totale projectwaarde (gezamenlijke waarde

van alle geschatte uren * uurtarief van de gezamenlijke

sprints), wordt bij aanvang van de eerste sprint (of

project) gefactureerd. Genoemd “Aanvangsfactuur”

c) Vervolgens wordt er per maand, achteraf een

rapportage gemaakt van gerealiseerde uren, welke * het

uurtatief gefactureerd worden. Reeds gefactureerde

‘Akkoord- & Aanvangsfactuur wordt hiervan afgehaald

(hiermee verrekend). Dit geschiedt op deze manier op

maandelijkse basis tot einde van het project.

d) TEQQED zal tevens op maandelijkse basis een

specificatie verstrekken waarop TEQQED ten minste de

gespendeerde uren, data en het project zal benoemen.

8.6.2 Voor projectafspraken op basis van prince2 projectmethodiek geldt

altijd, tenzij anders overeengekomen zijn de volgende

betalingstermijnen van toepassing op Opdrachtgever:

a) Eerste termijn, 50% van het verschuldigde bedrag dient als

Voorschot te worden voldaan; (bij akkoord project)

b) Tweede termijn, 40% van het verschuldigde bedrag dient

maandelijks in gelijke delen te worden voldaan tussen het

moment van aangaan van de overeenkomst en de

verwachte aflevering van het overeengekomen Product;

c) Derde termijn, 10% dan wel het restant van het

verschuldigde bedrag dient direct indien TEQQED aangeeft het

project op te leveren voor ‘testfase’.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Rechten van TEQQED en Opdrachtgever

9.1.1 TEQQED heeft het exclusieve recht de TEQQED Producten verder te

ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden

ter beschikking te stellen.

9.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke

opdracht door TEQQED uitgevoerd waar en wanneer dan ook,

ongeacht of er sprake is van de aflevering van een bestaand

Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit

voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële

eigendomsrechten en andere rechten bij TEQQED berusten.

9.1.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele

eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten

en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of

gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele

verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst

voor altijd wereldwijd aan TEQQED zullen toekomen dan wel zullen

worden overgedragen.

9.1.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent

intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten,

andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te

verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke

handelingen te laten verrichten.

9.1.5 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten

en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan,

kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan

Opdrachtgever indien TEQQED deze rechten heeft.

9.1.6 Indien TEQQED, Opdrachtgever dan wel derden functionele

verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten

aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde

Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële

eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij

TEQQED berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien

voornoemde rechten niet bij TEQQED dan wel een derde

rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen

voor de overdracht van voornoemde rechten aan TEQQED dan wel de

derde rechthebbende.

9.1.7 TEQQED behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële

eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot

Cursus materiaal dat en/of documentatie die worden verstrekt. Het

is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze

te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te

geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn

werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen

voldoen.

9.2 Vrijwaring

9.2.1 TEQQED zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze

gegrond is op de stelling dat de TEQQED Producten inbreuk maken

op een in Nederland geldend auteursrecht. TEQQED zal de bij

eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen

schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:

a) TEQQED onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen

nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan

Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat

Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen

nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en

b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief

onderhandelingen over een schikking aan

TEQQED overlaat.

Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid

daartoe bestaat, behoudt TEQQED zich het recht voor om het

licentie-, dan wel sub-licentierecht op het TEQQED Product te

verwerven of het TEQQED Product zodanig te wijzigen dat het niet

langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht.

Indien naar het oordeel van TEQQED de voorgaande mogelijkheden

redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan TEQQED het

afgeleverde TEQQED Product terugnemen tegen vergoeding van

uitsluitend de voor dit TEQQED Product reeds betaalde vergoeding

verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het TEQQED

Product gemaakte gebruik.

9.2.2 TEQQED zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:

a) deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten

afgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in

Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht,

industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;

b) hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van

of in samenhang (af)geleverd is met een Product en deze

combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders

geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel

eigendomsrecht dan wel ander recht;

c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het

Product.

9.2.3 Indien tussen TEQQED en Opdrachtgever overeengekomen is dat de

intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan

wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan

aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal

Opdrachtgever TEQQED vrijwaren van elke actie voor zover deze

gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte

daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht,

industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een

derde.

10. TEQQED SCRUM

10.1 Toepasselijkheid

10.1.1 Partijen komen schriftelijk overeen of er gebruik wordt gemaakt van

Agile software development en Scrum zoals uiteengezet in deze

afdeling 10.

10.1.2 De werkwijze van TEQQED, TEQQED Scrum, is geïnspireerd op de

originele gedachte van Agile neergelegd in het Manifesto for Agile

Software Development (2001) en het gedachtengoed Scrum, een

raamwerk voor het ontwikkelen en onderhouden van Producten

Pagina 12

(versie 2011). In deze voorwaarden wordt omwille van leesbaarheid

steeds gerefereerd aan Scrum.

10.1.3 Voor aanvang van het scrumproject leggen partijen de

contactgegevens vast van de personen die rollen binnen het project

vervullen, zoals: Product Owner, Ontwikkelteam en Scrum Master.

10.1.4 Essentieel voor deze methode zijn de korte iteratieve Sprints en de

actieve betrokkenheid van de Opdrachtgever bij de ontwikkeling

van de TEQQED Producten. Opdrachtgever moet daarom zijn

informatie, wensen, doelen en kennis volledig en continue delen

met TEQQED, wil deze manier van werken succesvol zijn.

10.1.5 De input, output en acties van het Scrum Team wegen zwaarder

dan de theoretische en procedurele methodologie en

verantwoording. Er wordt met Opdrachtgever gefocust op

samenwerking en de waarde van het Product, in plaats van

maximalisering van winst, kosten- en risico-reductie van

Opdrachtgever.

10.1.6 Er wordt gewerkt naar functionele Producten toe in plaats van

alomvattende documentatie en Foutloze Producten. Bij ontwikkeling

staat de functionele vraag die de Opdrachtgever in User Stories

aandraagt centraal en niet het volgen van vooraf vastgelegde

(kwaliteits-) planning of blauwdrukken. Partijen accepteren dat

gaandeweg inzichten en planningen kunnen veranderen en spelen

in op veranderingen, vermits deze stroken met overeengekomen

Uitgangspunt als in 10.3.

10.2 Definities Scrum

10.2.1 In aanvulling op de definities zoals neergelegd in artikel 1.2 worden

de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven.

Bij samenloop van definities en het gedachtengoed prevaleert de

definitie van TEQQED zoals opgenomen in deze Voorwaarden.

10.2.2 Sprint:

een door partijen te bepalen vaste periode (doorgaans 2-4

weken) waar binnen Increment(s) voor een TEQQED Product wordt

ontwikkeld. Tussentijds is het niet mogelijk de duur van een

Sprint te veranderen. Een nieuwe Sprint start direct nadat de

vorige Sprint is afgesloten met een Sprint Review.

10.2.3 Sprint Planningsbijeenkomst:

een bijeenkomst voor aanvang van een Sprint waarin het

Scrumteam in overleg vaststelt welke Incrementen nodig zijn om

aan een (of meer) User Story te kunnen voldoen in de

aanstaande Sprint, zoals neergelegd in artikel 10.4.

10.2.4 Dagelijkse Scrum:

een bij aanvang van een Werkdag door Scrum Master gehouden

bijeenkomst voor het Ontwikkelteam om activiteiten te

synchroniseren en een plan te maken voor deze betreffende

Werkdag. De Werkdagen worden vastgesteld in de Sprint

Planningsbijeenkomst. Mogelijke onderwerpen van de Dagelijkse

Scrum zijn de voortgang sinds de laatste Dagelijkse Scrum en

een voorspelling welke werkzaamheden gedaan kunnen worden

op deze Werkdag tot aan de volgende Dagelijkse Scrum, waarbij

rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van tijd,

Scrum Teamleden en overige middelen en omstandigheden. In

de Dagelijkse Scrum worden de obstakels besproken die

voortgang van het Ontwikkelteam in de weg staan, welke de

Scrum Master (desgevraagd) met de Product Owner bespreekt.

Een Dagelijkse Scrum duurt in principe 15 minuten.

10.2.5 Sprint Review:

Een bijeenkomst georganiseerd door de Scrum Master na afloop

van de Sprint om te controleren of het Increment voldoet aan de

User Story in het Product Backlog. De Product Owner is

verantwoordelijk voor acceptatie van de Increments. Tenzij

schriftelijk anders overeengekomen is een Sprint review beperkt

in tijd tot 1 (een) uur per 5 (vijf) gewerkte Werkdagen van de

Sprint.

10.2.6 Sprint Retrospective:

Na oplevering van de laatste Sprint voor Opdrachtgever komen

partijen bijeen en bespreken zij het verloop van Sprints,

opgeleverde Increments, User Stories belemmeringen en

successen en de ervaring die dit heeft opgeleverd. De

bevindingen kunnen door de Product Owner en de Scrum Master

worden gedeeld met hun eigen organisatie waarbij zij de

vertrouwelijkheid van elkaar(s) business doelen en knowhow in

acht nemen conform artikel 1.7. Indien na de Sprint

Retrospective op enige wijze behoefte ontstaat bij Opdrachtgever

om TEQQED Producten aan te passen, te verbeteren of uit te

breiden, treden partijen in overleg voor een vervolg project

waarbij via een nieuw Product Backlog User Stories kunnen

worden aangeleverd.

10.2.7 Scrum Team:

bestaat uit de Product Owner, het Ontwikkelteam en een Scrum

Master en levert iteratief Increments op voor TEQQED Producten.

Een Scrum Team kiest zelfstandig zijn plan van aanpak in plaats

dat dit verteld wordt door iemand van buiten het Scrum Team en

verspilt zo geen tijd met wachten op extern advies of procedurele

toestemming.

10.2.8 Product Backlog:

Een lijst van User Stories die de totale vraag van Opdrachtgever

voor het TEQQED Product verwoordt. Het Product Backlog is de

enige bron voor voorwaarden of wijzigingen in Producten die

ontwikkeld moeten worden. De Product Owner is

verantwoordelijk voor de inhoud, volgorde en beschikbaarheid

van de Product Backlog en User Stories. De Product Backlog

somt alle kenmerken, functies, voorwaarden, verbeteringen en

herstel op die gezamenlijk de wijzigingen zijn die in (toekomstige)

Sprints aan het Product gemaakt moeten worden.

10.2.9 Product Owner:

De door Opdrachtgever aangewezen persoon die geacht wordt

bevoegd te zijn de Opdrachtgever te vertegenwoordigen en

namens Opdrachtgever beslissingsbevoegd te zijn. De Product

Owner is uitsluitend verantwoordelijk voor het maximaliseren van

de waarde van het TEQQED Product, Product Backlog en

werkzaamheden van het Ontwikkelteam, vanwege zijn kennis

van de functionele en technische behoefte en de (nodige)

randvoorwaarden van Opdrachtgever. De product Owner zorgt

ervoor dat User Stories zichtbaar, transparant en duidelijk zijn

voor het Ontwikkelteam. Hij bepaalt de volgorde en prioritering

van User Stories zodat zijn doelen en missie op de voor

Opdrachtgever gewenste manier kunnen worden bereikt en zorgt

ervoor dat het Ontwikkelteam de User Stories begrijpt tot het

niveau dat nodig is. Ook zorgt hij voor passende actie op

mededelingen of belemmeringen die de Scrum Master

communiceert. De Product Owner kan zijn werkzaamheden

(gedeeltelijk) mandateren aan de Scrum Master of het

Ontwikkelteam, maar blijft steeds verantwoordelijk. Op deze

manier heeft hij substantiële mogelijkheden om de wensen en

eisen van Opdrachtgever kenbaar te maken en daarmee de

waarde van werkzaamheden van het Scrumteam te vergroten.

10.2.10 Ontwikkelteam:

de personen die door TEQQED worden ingezet voor het

ontwikkelen van het TEQQED Product voor Opdrachtgever. Het

Ontwikkelteam opereert zelfstandig voor de Product Owner en

wordt daarbij ondersteund door de Scrum Master. Teamleden

zijn gelijk ofschoon zij wel een specialisme of bepaalde kwaliteit

kunnen hebben.

10.2.11 Increment:

het totaal aan programmeercodes voltooid tijdens een Sprint van

alle User Stories Product Backlog. Aan het eind van een Sprint

moet het nieuwe Increment “Klaar” zijn. wat betekent dat het in

bruikbare toestand is en voldoet aan de Definitie van “Klaar”

gebruikt door het Scrum Team. Het totaal van Incrementen vormt

het TEQQED Product. Elk Increment is additief aan eerder

geleverde Incrementen en getest zodat alle Incrementen geacht

worden samen te werken.

10.2.12 (de Definitie van) Klaar:

de Definitie Klaar is geen synoniem voor “ideale” en “Foutloze

computerprogrammeercode” of “conformiteit”, maar de door

partijen overeengekomen en toegekende functionaliteit. De

“Definitie van klaar” (“Definition of Done”) voor het Scrum Team

wordt gebruikt om te controleren wanneer de Increment aan de

User Story beantwoord. Het Product Backlog vermeldt per User

Story een voor de Scrum Teamleden begrijpelijke en werkbare

omschrijving van “Klaar”. Dezelfde definitie helpt de Scrum

Master tijdens de Sprint Planningsbijeenkomst te schatten

hoeveel Incrementen passen in een Sprint. Het doel van elke

Sprint is om door Incrementen potentiële waarde door middel van

functionaliteit te leveren die voldoet aan de Definitie van “Klaar”

van het Scrum Team.

10.2.13 Scrum Master:

de door TEQQED aangewezen persoon die ervoor zorgt dat het

Scrum Team de Scrum methode zo veel mogelijk naleeft. De

Scrum Master initieert acties zoals een Dagelijkse Scrum. De

Scrum Master communiceert naar de Product Owner over de

ervaringen en belemmeringen van het Scrum Team. De Scrum

Master streeft ernaar interactie van het Scrum Team te

verbeteren om zo de waarde die door het Scrum Team wordt

gecreëerd te maximaliseren. Hij draagt gevraagd en ongevraagd

methoden en technieken aan bij de Product Owner en

Ontwikkelteam wanneer en voor zoverre deze naar zijn inzicht

voor het Scrum Team een positief effect kunnen hebben. De

Pagina 13

Scrum Master ondersteunt de Product Owner door het

verstrekken van of attenderen op technieken voor het bijhouden

van het Product Backlog, bij het opstellen van User Stories en

planning.

10.2.14 User Story:

een onafhankelijke, bespreekbare, waardevolle, schatbare, eis of

wens van Opdrachtgever die getest kan worden (INVEST) die

begrijpelijk en prioriteerbaar is. User Story wordt geformuleerd

door of onder leiding van de Product Owner. Op basis van User

Stories formeert het Ontwikkel Team de technische kenmerken,

functies, voorwaarden, verbeteringen en herstel van

Showstoppers op, in de vorm van Increments. Gedurende de

Sprint worden User Stories gebruikt voor overleg, en bepaling

van de voortgang. Na de Sprint worden de User Stories en

daarbij horende documentatie geacht de volledige

systeemdocumentatie te zijn waarover de Opdrachtgever via het

Product Backlog reeds beschikking heeft.

10.2.15 Uitgangspunt:

de centrale gedachte op basis waarvan partijen werken aan het

TEQQED Product welke nader uiteengezet is in artikel 10.3.

10.2.16 Showstopper:

Een substantieel gebrek in de functionaliteit van een Increment.

Een showstopper is niet een (klein) gebrek dat is ontstaan

(mede) doordat een User Story onvolledige of onjuiste gegevens

bevat, van cosmetische aard is, niet voldoet aan de definitie in

artikel 7.6.1, of gebrek dat de functionaliteit voor de gebruiker niet

wezenlijk belemmert.

10.3 Bepaling Uitgangspunt

10.3.1 Een Scrumproject fungeert op basis van een Uitgangspunt. Elk

Uitgangspunt bestaat uit vaste en variabele componenten, zijnde:

kwaliteit- middelen & kosten, tijd en functionaliteit. Partijen komen

voor aanvang van de eerste Sprint overeen welke uitgangspunt

genomen wordt, of leggen vast welke componenten vast en welke

variabel zijn.

10.3.2 Daarbij zijn de volgende uitgangspunten mogelijk:

a) Beperkte kosten, optimale kwaliteit. Partijen bepalen een

fixed price die onder meer gebaseerd is op de grootte van

het Ontwikkelteam, het aantal Sprints en aantal uren die

TEQQED beschikbaar stelt voor het project. Partijen kunnen

tijdens iedere Sprint Planningsbijeenkomst het overleg

aangaan voor uitbreiding van het (vaste) aantal uren,

levertijd of Ontwikkelteamleden. Andere componenten, zoals

maar niet uitsluitend het aantal benodigde Sprints en

functionaliteit zijn variabel. Zo wordt er zoveel functionaliteit

als gewenst alsmede haalbaar met het beschikbare budget

gerealiseerd;

b) Beperkte kosten en tijd. Opdrachtgever heeft een bepaalde

termijn in gedachte en beperkte mate van budget

beschikbaar. Partijen bepalen een vast bedrag dat onder

meer gebaseerd is op de beschikbaarheid van het

Ontwikkelteam, planning en budget die Opdrachtgever

beschikbaar stelt voor het project. Partijen kunnen tijdens

elke Sprint Planningsbijeenkomst het overleg aangaan voor

uitbreiding van het (vaste) aantal uren of

Ontwikkelteamleden; Andere componenten zoals, maar niet

uitsluitend, de functionaliteit zijn variabel. Zo wordt er zoveel

functionaliteit als gewenst alsmede haalbaar met het

beschikbare budget gerealiseerd;

c) Behalen effectieve functionaliteit. Opdrachtgever heeft

functionaliteit voor ogen die hij in een werkbare “Definitie van

klaar” kan verwoorden die gedurende het project vast staat.

TEQQED stelt op basis van eigen inzicht en ervaring een

Ontwikkelteam samen, stelt Sprints voor en zorgt ervoor dat

de Scrum Master binnen het Scrumteam een zo efficiënt

mogelijke ontwikkeling voor verwezenlijking van de

functionaliteit bewerkstelligt. Andere componenten zoals,

maar niet uitsluitend het aantal Sprints en de kosten zijn

variabel;

d) Beperkte tijd en functionaliteit. Opdrachtgever heeft een

bepaalde termijn in gedachten waarbij bepaalde

functionaliteit beschikbaar moet zijn. De functionaliteit kan

Opdrachtgever verwoorden in een werkbare “Definitie van

klaar” die gedurende het project vast staat. Andere

componenten, zoals, maar niet uitsluitend, de benodigde

Sprints, kosten en samenstelling van het Ontwikkelteam zijn

variabel.

10.3.3 Wanneer partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk een Uitgangspunt

overeenkomen wordt het Uitgangspunt van de werkzaamheden

geacht artikel 10.3.2 onder c), Behalen effectieve functionaliteit, te

zijn.

10.3.4 Gedurende een Scrumproject is het aanpassen van het

Uitgangspunt of componenten uitsluitend toegestaan na schriftelijke

toestemming. TEQQED kan voorwaarden verbinden aan deze

toestemming en is nimmer verplicht tot aanpassing van het

Uitgangspunt.

10.3.5 Bij TEQQED Scrum wordt steeds per Sprint gewerkt naar het

vervullen van User Stories die voor Opdrachtgever een waarde

vertegenwoordigen. Het risico dat partijen lopen kan daarom nooit

groter zijn dan de waarde van de Sprint, waarbij volledigheidshalve

de regels omtrent aansprakelijkheid in artikel 1.9 steeds in acht

worden genomen. Bovendien kunnen partijen steeds door middel

van een (extra) Sprint(s) elke onverhoopte Showstopper verhelpen,

waardoor verzuim direct worden verholpen. Dit zoveel mogelijk in

lijn met bepaalde Uitgangspunt.

10.3.6 Kenmerk van werken met Scrum is dat een vendor-lock-in situatie

niet snel kan optreden, omdat Opdrachtgever en TEQQED na elke

Sprint weer zelfstandig kunnen herzien of Sprints mogelijk en

wenselijk zijn. Wanneer een Opdrachtgever op enig moment besluit

geen verdere Sprint(s) toe te staan accepteert hij de status quo

waarin enig TEQQED Product of Increment zich op dat moment

bevindt en geeft hij verdere rechten op nakoming prijs. Aanspraken

van Opdrachtgever kunnen niet ontstaan uit Sprints die (nog) niet

zijn uitgevoerd, onverlet de mogelijkheden van TEQQED onverkort

nakoming te verlangen van aanspraken die ontstaan door

annuleren van overeengekomen Sprints. Annuleren gedurende een

Sprint is niet mogelijk. Bij annuleren neemt Opdrachtgever steeds

een opzegtermijn in acht van tenminste één vervolg Sprint (dan wel

minimaal 2 weken na stopzetten sprints)

10.3.7 Partijen kunnen een bonus overeenkomen voor de situatie waarin

de functionaliteit of Increments sneller dan verwacht kunnen

worden opgeleverd. Daarnaast kunnen partijen schriftelijk

afspraken maken over het meerdere aan uren en Sprints zoals een

flexibel nacalculatietarief als in artikel 8.4.2.

10.4 Sprint Planningsbijeenkomst

10.4.1 Voor aanvang van elke Sprint houdt het Scrum Team een Sprint

Planningsbijeenkomst. Indien het de eerste Sprint (0) betreft, neemt

het Scrum Team gezamenlijk de Product Backlog door en

bespreekt wat het Uitgangspunt is van de Opdrachtgever. Indien

het Ontwikkelteam aangeeft dat een User Story in het Product

Backlog niet begrijpelijk of werkbaar is, zorgt de Product Owner

bijvoorbeeld middels workshops voor aanpassing van de User

Story.

10.4.2 De Sprints dienen zonder onderbreking op elkaar aan te sluiten.

10.4.3 TEQQED en klant zullen voorafgaand aan de eerste sprint en telkens

voor het einde van een lopende Sprint in onderling overleg, waarbij

tevens de tijdens die sprint te bereiken functionaliteit zal worden

gedefinieerd. Partijen zullen te allen tijde beschikbaar zijn voor

overleg over de planning van de (volgende) sprint. Indien door

toedoen van klant genoemde sprintplanning niet tijdig gereed is,

waardoor de volgende Sprint niet aansluit op de afgesloten Sprint,

heeft TEQQED het recht om de uren – die als gevolg van het niet tijdig

ter beschikking stellen van de sprintplanning niet gewerkt kunnen

worden – door te belasten aan Klant tegen het overeengekomen

kostprijs tarief (=70% van geldend uurtarief).

10.4.4 Omdat bij elk project sprake is van unieke omstandigheden, houdt

het Scrum Team bij planning uitsluitend rekening met hetgeen

werkelijk bij het Scrum Teamleden is gebeurd voor

toekomstgerichte besluitvorming en worden fictieve en theoretisch

mogelijkheden vermeden. De gemaakte risicoinschatting is niet

alomvattend bedoeld Partijen accepteren dat gedurende een Sprint

op enig moment een (onbenoemd) risico zich kan verwezenlijken.

Partijen zullen zich op dat moment inspannen om te komen tot een

adequate oplossing en deze bespreken bij de Sprint Review. Indien

nodig treffen partijen maatregelen in de eerstvolgende Sprint

Planningsbijeenkomst.

10.4.5 De Product Owner bepaalt de volgorde van de User Stories.

Daarna wordt door de Scrum Master en het Ontwikkelteam bepaald

welke onderdelen en methoden nodig zijn voor het maken van deze

Increments. Het Ontwikkelteam schat hoe bewerkelijk een

Increment is. De Product Owner mag het Ontwikkelteam helpen bij

het toelichten van User Stories en maken van afwegingen, maar het

Ontwikkelteam bepaalt de uiteindelijke schatting. Op basis van de

schattingen maakt de Scrum Master een mogelijk haalbare

planning waarbij hij zo goed mogelijk werkzaamheden verdeelt

onder de leden van het Ontwikkelteam. De Scrum Master oordeelt

wat in de Sprint kan worden gepland op basis van de schattingen,

beschikbaarheid van Ontwikkelteamleden, tijd, middelen en het

aantal Increments die voortvloeien uit User Stories.

Pagina 14

10.4.6 Tenzij de Scrum Master en Product Owner in de Sprint

Planningsbijeenkomst anders afspreken, vindt er eenmaal per

kalenderweek een Week overleg plaats tussen de Scrum M Owner.

In dit overleg komt de voortgang van de lopende Sprint aan bod,

vragen en belemmeringen van het Scrum Team voorbereiding van

de aanstaande Sprint Review en Sprint Planningsbijeenkomst,

budgetmanagement en validiteit van User Stories.

10.4.7 Zo dikwijls als partijen wenselijk achten kunnen de Product Owner

en Scrum Master een ad-hoc bijeenkomst beleggen om

onderwerpen ter sprake te brengen. Deze tijd is niet vooraf

ingecalculeerd en wordt op de gebruikelijke wijze door TEQQED

conform zijn tarieven in rekening gebracht. Partijen kunnen vooraf

schriftelijk nadere afspraken over deze kosten overeenkomen.

10.5 Sprint Review

10.5.1 Een Sprint Review wordt door het Scrum Team gehouden aan het

einde van de Sprint om de Increment te accepteren. Tijdens de

Sprint Review verzamelt de Scrum Master feedback, problemen en

oplossingen hiervoor van de Teamleden. De Product Owner

bespreekt de laatste versie van de Product Backlog en de geboekte

voortgang ten opzichte van de planning. Ook zet de Product Owner

uiteen welke acties hij genomen heeft naar aanleiding van door de

Scrum Master gemelde belemmeringen en het resultaat van deze

acties.

10.5.2 Het Ontwikkel Team demonstreert de Increments die gedurende de

Sprint zijn gemaakt en de Product Owner inspecteert en test of de

Increments aan de Definitie van Klaar in het Product Backlog

corresponderen. Een Increment is Klaar indien deze aan de User

Story beantwoordt en kan, behoudens de aanwezigheid van een

Showstopper, niet worden geweigerd.

10.5.3 Aangezien bij Scrum iedere volbrachte User Story een compleet

verhaal is en daarmee voor de Opdrachtgever waarde en/of

functionaliteit met zich meebrengt is er verder geen sprake van

(eind-)acceptatie, en geldt het TEQQED Product als geleverd als in

artikel 7 Algemene Voorwaarden TEQQED. Als de Product Owner na

de Sprint Review een Increment als niet-Klaar aan wil merken,

voegt de Product Owner dit steeds toe als een nieuwe User Story

aan de Product Backlog op de gebruikelijke wijze.

10.5.4 Het Scrum Team bespreekt gezamenlijk de uitkomsten van artikel

10.5.1 en 10.5.2, consequenties en mogelijk vervolgstappen. Dit

overleg vormt de input voor de volgende Sprint

Planningsbijeenkomst. Indien een Increment niet Klaar is, bepaalt

de Product Owner op basis van advies van de Scrum Master of het

Increment moet worden aangepast of de Product Backlog. Indien

de Product Owner afwijkt van het advies van Scrum Master neemt

de Product Owner de verantwoordelijkheid voor zijn keuze en de

gevolgen.

10.5.5 Een Increment die niet Klaar is wordt in het Productlog bijgewerkt

en kan enkel in een volgende Sprint worden aangepast, waarna de

Product Owner in de daaropvolgende Sprint Review onderzoekt of

de Increment voldoet aan de Definitie van Klaar. Dit iteratieve

proces van Sprints herhaalt zich totdat de Increment voldoet aan de

Definitie van Klaar, het Ontwikkel Team verdere Sprints niet zinvol

acht, de Product Owner bepaalt dat de andere User Stories of

Increments prioriteit hebben, of de User Story (deels) schrapt. De

Product Backlog kan ook worden aangepast om nieuwe inzichten

mee te nemen en kansen te kunnen omarmen.

10.5.6 Ondersteund door de Scrum Master (her-)formuleert de Product

Owner realistische data van completering. Hij vergelijkt de

resultaten van de Sprint met resterende totale Product Backlog om

een inschatting te maken of deze nog steeds haalbaar en nodig zijn

en het Uitgangspunt klopt.

10.5.7 De laatste Sprint review biedt tevens ruimte voor een Sprint

Retrospective zoals uiteengezet in 10.2.6.